بزرگترین پروژه پرورش ماهی در شمال غرب کشور ، سفارشی به همراه عایق حرارتی و رنگ جداره خارجی