۱۰ عدد استخر قطر ۸ متر و ارتفاع ۱.۲۵ متر با ظرفیت ۱۵ تن در هر دوره