پرورش ماهی های خاویاری در استخر های پیش ساخته نانوسازان در شهرستان نور